Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden R.O.B. experience leisure


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen die R.O.B. experience leisure uitbrengt en op alle overeenkomsten die zij afsluiten.

1.2 R.O.B. experience leisure zal worden aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2: Offertes en prijzen

 1. 2.1  Alle aangeboden offertes zijn vrijblijvend.

 2. 2.2  Wanneer de opdrachtgever de offerte van de opdrachtnemer niet aanvaardt,
  heeft de opdrachtnemer het recht alle kosten die zijn gemaakt om de offerte aan te bieden bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. 2.3  De in de offerte aangeboden prijzen zijn exclusief 21% BTW.

 4. 2.4  Opdrachtnemer mag stijgingen van kostprijsbepalende factoren die zijn opgetreden na het sluiten van de overeenkomst doorberekenen aan de opdrachtgever.

 5. 2.5  Een overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtnemer schriftelijk of per mail de opdracht bevestigd heeft.

 6. 2.6  Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogens- schade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 3: Levertijd en/of uitvoeringsperiode

 1. 3.1  Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal de levertijd en/of uitvoeringsperiode bij benadering worden vastgesteld.

 2. 3.2  Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat de opdrachtnemer ervan uit
  dat hij de opdracht uit kan voeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

 3. 3.3  Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, behoudt opdrachtnemer het recht de levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van de opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

 4. 3.4  Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de
  tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de eventuele materialen en onderdelen te laten leveren en om het meerwerk te verrichten. Wanneer dit niet in de planning van de opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

 5. 3.5  Als er sprake is van weersomstandigheden die de werkzaamheden belemmeren en/of onuitvoerbaar maken worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

 6. 3.6  Overschrijding van levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen enkel geval recht op schade- vergoeding of ontbinding.

Artikel 4: Rechten van intellectueel eigendom

 1. 4.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer alle rechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en dergelijke.

 2. 4.2  De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdracht- nemer. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdracht- nemer worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.

 3. 4.3  Wanneer de opdrachtgever de rechten op de in lid 1 en 2 van de in dit artikel genoemde gegevens overtreden, is de opdrachtgever per overtreding een direct opeisbare boete van € 2.500,- aan de opdrachtnemer verschuldigd. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 5: Overmacht

 1. 5.1  Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.

 2. 5.2  Onder overmacht wordt ondermeer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onder- aannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

 3. 5.3  Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 6: Wijzigingen in het werk

 1. 6.1  Wijzingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt de werkelijkheid en/of de geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.

 2. 6.2  Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt uitgevoerd.

 3. 6.3  Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7: Omvang van het werk

 1. 7.1  Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen, Klic-melding en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

 2. 7.2  Wanneer niet duidelijk in de overeenkomst vermeld zijn de volgende werken niet in de prijs inbegrepen: aansluiting van gas, elektriciteit, of andere infrastructurele voorzieningen. Net als het afvoeren van materiaal, bouwstoffen of afval en reis- of verblijfskosten.

Artikel 8: Betaling

 1. 8.1  Betaling wordt voldaan op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer.

 2. 8.2  Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
  – Bij termijn betaling, 25% bij opdracht, 25% bij start werkzaamheden, 50% na oplevering; – In alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum

 3. 8.3  Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij rente berekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand.

 4. 8.4  Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

  • –  Een betalingstermijn is overschreden;

  • –  Het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;

  • –  Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

  • –  Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

  • –  Opdrachtgever het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering;

  • –  Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of is overleden.

 5. 8.5  Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten Die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9: Oplevering van het werk

 1. 9.1  Het werk wordt als opgeleverd gezien als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd.

 2. 9.2  Als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

 3. 9.3  Als opdrachtnemer schriftelijk of per mail aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk of per mail kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd.

 4. 9.4  Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdracht- nemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

 5. 9.5  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

 1. 10.2  Gevolgschade komt niet in aanmerking voor vergoeding. Onder gevolgschade wordt onder andere verstaan stagnatieschade, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfskosten.

 2. 10.3  Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door derden komt niet in aanmerking voor vergoeding.

 3. 10.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever geleverd materiaal.

Artikel 11: Garantie

11.1 Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode 1 jaar garantie na oplevering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

 1. 11.1  De gebruikte materialen kunnen een andere garantie termijn hebben i.p.v. de hierboven genoemde garantie periode.

 2. 11.2  Op het materiaal kunstgras bieden wij een garantie van 7 jaar.

 3. 11.3  Op het materiaal dat gebruikt wordt voor pleinversieringen bieden wij een garantie van 1 jaar.

 4. 11.4  Op materialen die gebruikt worden als element op of rond een minigolfbaan bieden wij een garantie van 1 jaar.

 5. 11.5  Als de geleverde prestatie niet deugdelijk is geweest, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog deugdelijk uitvoeren. De opdrachtnemer bepaald zelf de wijze waarop en het tijdstip wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden, echter zal dit wel op naar alle redelijkheid gesteld tijdstip moeten zijn.

 6. 11.6  Opdrachtgever moet in alle gevallen opdrachtnemer de gelegenheid bieden een eventueel eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw te laten uitvoeren.

 7. 11.7  Opdrachtgever kan alleen een beroep op garantie doen nadat hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 8. 11.8  Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeel- kundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, vandalisme of wanneer de opdrachtgever derden installatie, montage of reparatie werkzaamheden heeft uit laten voeren.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 12.1  Het Nederlands recht is van toepassing.

 2. 12.2  Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 3. 12.3  Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheids- regels hanteren.